เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

                                        

วิสัยทัศน์
            ภายในปี 2568 โรงเรียนเมืองแพร่ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่คุณภาพที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21

ปรัชญาของโรงเรียน
            ศรัทธาอาชีพ รีบเร่งศึกษา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่กตัญญู

พันธกิจ / เป้าหมาย
       พันธกิจ
                1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา นำสู่การสร้างนวัตกรรม การศึกษาต่อ หรือการทำงาน
                2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
                3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต
                5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม 
                6. ส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีนวัตกรรม
                7. ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและวิชาการตามมาตรฐานสากล

      เป้าประสงค์ (Goal)  
               1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา นำสู่การสร้างนวัตกรรมการศึกษาต่อหรือการทำงาน
               2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
               3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
               4. ผู้เรียนมีความรอบรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต
               5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม
               6. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างเป็นระบบ
               7. ครูมีการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
       
กลยุทธ์  (Strategic) 
          1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ( ข้อ 1 2)
          2. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ( ข้อ 3 4)
          3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม  ( ข้อ 5)
          4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ( ข้อ 6 7)


^