เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

            โรงเรียนเมืองแพร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ปรัชญาของโรงเรียน

ศรัทธาอาชีพ รีบเร่งศึกษา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่กตัญญู

พันธกิจ / เป้าหมาย

       พันธกิจ
              1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
             2. มุ่งพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
             3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และรู้จักการคิดวิเคราะห์
             4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
             5. สร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
             6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาด และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
             7. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

      เป้าหมาย
             1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม
             2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตามสิทธิอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
             3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
             4. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา สอดรับกับแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาศึกษาของโรงเรียน

^