เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

Personnel

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางพรรลิณี ปันอ้าย

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายวฤธ อุมารังษี

  ครู

 • thumbnail

  นางศรีภา สายซอ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววริษฐา รัตนพันธ์จักร์

 • thumbnail

  นางสาวจิตสุภาร์ สารพันธ์

  ครู

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวกมลวรรณ พัวทวี

  ครู

 • thumbnail

  นายธนวัฒน์ เพียรทำ

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวฑัณทิกา วงศ์วาท

  ครู

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวอนัญญา คุณะเวคิน

 • thumbnail

  นางสาวฐิติพร มีเหลือ

  ครู

กลุ่มสาระรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายวิษณุรักษ์ ครองสุข

  ครู

 • thumbnail

  นางญาณากร โปธิปิก

  ครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายศุภชัย ตาสาย

 • thumbnail

  นายปรีฃา มุ่งดี

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

 • thumbnail

  นายศิริวัฒน์ กันจะนะ

  ครู

กลุ่มสาระศิลปะ

 • thumbnail

  นายมงคล หาญเจริญทรัพย์

  ครู

บุคลากรทางการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวพัทยา โอดเทิง

  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

^