เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

กิจกรรมวันแม่ พร้อมพิธีทำบุญโรงเรียนก่อตั้งครบ 67 ปี และทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนเมืองแพร่ จัดกิจกรรมวันแม่ พร้อมพิธีทำบุญโรงเรียน ก่อตั้งครบ 67 ปี และทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนเมืองแพร่ สังกัด สพม.แพร่ นางนารี หลายกิจพานิช ผอ.โรงเรียนเมืองแพร่ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมได้จัดทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศล และทำบุญฉลอง 67 ปีโรงเรียนเมืองแพร่

     ประวัติโรงเรียนเมืองแพร่ โรงเรียนเมืองแพร่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 79 หมู่ 2 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเมืองแพร่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบล ได้รับอนุมัติให้ทำการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) แบบสหศึกษาสายสามัญ ซึ่งในปีแรกได้อาศัยศาลาวัดป่าแดง ตำบลป่าแดง เป็นสถานที่เรียน

     มีนักเรียนจำนวน 30 คน ครู 2 คน คือ นายอินแปลง วุทธีรพล รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ และนายโสภณ ศิริบุณยรัตนกุล เป็นครูประจำชั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมี นายบุญยัง สุขหิรัญวัฒน์ เป็นอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้น โรงเรียนเมืองแพร่มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 และเป็นโรงเรียนคุณธรรม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^