เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเมืองแพร่

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองแพร่

1. พระโกศัย  เจติยารักษ์                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายธเนศ  วงค์ธิดา                   ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางสุวรรณี  สายสุยะ                 ผู้แทนครู
4. นางอัมราพร  มุ้งทอง                 ผู้แทนองค์กรชุมชน  
5. นางสาวเกษร  ปลาลาศ               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นางณัฐธกา  กันกา                     ผู้แทนศิษย์เก่า
7. พระครูใบฎีกาชัยยงค์  ชยรติธโร     ผู้แทนองค์กรศาสนา
8. นางวิชิต  ทุ่งส่วย                      ผู้แทนผู้ปกครอง
9. นางนารี  หลายกิจพานิชย            กรรมการและเลขานุการ
^