คำขวัญโรงเรียน : “เอื้ออารี มีจิตอาสา”

โทร : 0-5459-9221 

 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

  ผู้อำนวยการนารี หลายกิจพานิช ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

 • งานประเพณีไหว้พระธาตุภาคเหนือ

  งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

 • งานสภานักเรียน

  ผู้สมัครสภานักเรียนแสดงนโยบายในกิจกรรมตอนเช้า

 mp logo

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเมืองแพร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

ปรัชญาของโรงเรียน
ศรัทธาอาชีพ รีบเร่งศึกษา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่กตัญญู

 

พันธกิจ / เป้าหมาย

       พันธกิจ
      1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
      2. มุ่งพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
      3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และรู้จักการคิดวิเคราะห์
      4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
      5. สร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
      6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาด และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     7. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

      เป้าหมาย
      1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม
      2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตามสิทธิอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
      3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
      4. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา สอดรับกับแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาศึกษาของโรงเรียน

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนารี  หลายกิจพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่
เบอร์โทรศัพท์ 093-1365031

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

E-Sevice

unnamed

link sgs 280x70link dmc

คู่มือสำหรับนักเรียน

 • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
 • การรับนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • การขอลาออกจากโรงเรียน
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การขอใช้อาคารสถานที่
 • การขอใบแทนเอกสาร
 • คู่มืองานพิธีการ

ปฏิทินกิจกรรม

Facebook

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งโรงเรียนเมืองแพร่

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้

link 2

link 3

link 4

link 6

link 8

link 9

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png1.png2.png9.png1.png5.png
วันนี้26
เมื่อวานนี้24
อาทิตย์นี้50
เดือนนี้544
รวม12915

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

จดหมายข่าวโรงเรียนเมืองแพร่