คำขวัญโรงเรียน : “เอื้ออารี มีจิตอาสา”

โทร : 0-5459-9221 

         โรงเรียนเมืองแพร่  ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 2 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเมืองแพร่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ค. พ.ศ. 2498 โดยอาศัยศาลาวัดป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัแพร่ เปิดสอนในระดับประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 30 คน ครู 2 คน คือ นายอินแปลง วุทธีรพล รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ และนายโสภณ  ศิริบุณยรัตนกุล เป็นครูประจำชั้น และได้มีการพัฒนาโรงเรียนขึ้นตามลำดับปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ประจำตำบล โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1 - ม.6)  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน นางนารี   หลายกิจพานิช

 

mp logo

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเมืองแพร่

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเมืองแพร่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน ด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะของคนไทย 4.0 มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม

 

 

 

ปรัชญาโรงเรียน

"ศรัทธาอาชีพ รีบเร่งศึกษา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่กตัญญู"

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“เอื้ออารี  มีจิตอาสา” 

เอื้ออารี Help  หมายถึง มีน้ำใจให้การช่วยเหลือ 

จิตอาสา Volunteering หมายถึง เสียสละด้วยความเต็มใจ

คำสั่งโรงเรียนเมืองแพร่