คำขวัญโรงเรียน : “เอื้ออารี มีจิตอาสา”

โทร : 0-5459-9221 

แกลอรี

งานกิจกรรม6 ของโรงเรียนประจำภาคเรียนการศึกษา

งานกิจกรรม 4 ของโรงเรียนประจำภาคเรียนการศึกษา

งานกิจกรรม1 ของโรงเรียนประจำภาคเรียนการศึกษา

งานกิจกรรม5 ของโรงเรียนประจำภาคเรียนการศึกษา

งานกิจกรรม1 ของโรงเรียนประจำภาคเรียนการศึกษา

งานกิจกรรม1 ของโรงเรียนประจำภาคเรียนการศึกษา

คำสั่งโรงเรียนเมืองแพร่