คำขวัญโรงเรียน : “เอื้ออารี มีจิตอาสา”

โทร : 0-5459-9221 

 mp logo

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเมืองแพร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

ปรัชญาของโรงเรียน
ศรัทธาอาชีพ รีบเร่งศึกษา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่กตัญญู

 

พันธกิจ / เป้าหมาย

       พันธกิจ
      1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
      2. มุ่งพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
      3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และรู้จักการคิดวิเคราะห์
      4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
      5. สร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
      6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาด และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     7. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

      เป้าหมาย
      1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม
      2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตามสิทธิอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
      3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
      4. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา สอดรับกับแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาศึกษาของโรงเรียน

 

 

 

 นางนารี หลายกิจพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png1.png1.png3.png3.png4.png
วันนี้36
เมื่อวานนี้64
อาทิตย์นี้594
เดือนนี้411
รวม11334

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

คำสั่งโรงเรียนเมืองแพร่